Siriluk Saepoo

ศิริลักษณ์ แซ่ภู่

รหัสนักศึกษา .. 5310210448

นักศึกษา .. คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชา .. วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่