สิทธิพรชัย รัตนะ

Bangkok, Thailand

ประวัติการศึกษา

-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย พ.ศ.2536

-สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540

-สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2552

-สำเร็จการศึกษาการศึกษาการออกแบบเว็บไซด์จากสถาบัน Net design พ.ศ.2553

สำเร็จศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง (GPA 3.87 สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2557) เกรดเฉลี่ยอันดับ 1 ของรุ่น

สำเร็จการศึกษาทวิปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง(GPA 3.87 สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2557) เกรดเฉลี่ยอันดับ 1 ของรุ่น

หลักสูตรการอบรม

-หลักสูตรการอบรมสำหรับวิศวกรกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนของบริษัท ยางสยาม จำกัด(มหาชน)

-หลักสูตรผู้บริหาร Siam Michelin Group

-หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

-หลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร

-หลักสูตร QC Seven Tool

-หลักสูตร Time Management

-หลักสูตร Effective Communication

-หลักสูตรบริหารธุรกิจเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร ฯลฯ

ประวัติการทำงาน(ทางสังคม)

สมาชิกสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการนิติบุคคลบ้านฟ้าปิยรมย์(เรือนหลวง) พ.ศ.2550

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ นิติบุคคลบ้านฟ้าปิยรมย์(เรือนหลวง)พ.ศ.2553

-คณะกรรมการรุ่นสามศรสองศาสตร์ปาริชาต 52 ของคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.2552

-รักษาการประธานนักศึกษาทวิปริญญาโท บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่7 ปีการศึกษา 2554

รองประธานนักศึกษาทวิปริญญาโท บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่7 ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน

สอนการเริ่มต้นทำธุรกิจจาก SEO ให้ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (สนใจสมัครได้ที่ e-mail : qte.co.th@hotmail.co.th)

ประวัติการทำงาน(ทางวิชาชีพ)

วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต(กระบวนการอบยางใน) พ.ศ.2540-2541 บริษัทยางสยาม จำกัด (มหาชน)

วิศวกรประกันคุณภาพกระบวนการผลิต พ.ศ.2541-2545 บริษัทยางสยามพระประแดง จำกัด

ผู้จัดการประกันคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิต พ.ศ.2546-2554 บริษัทยางสยามพระประแดง จำกัด

ผู้จัดการประกันคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิต พ.ศ.2554-2555 สยามมิชลินกรุ๊ป โรงงานพระประแดง

Industrial recruitment manager สยามมิชลินกรุ๊ป พ.ศ.2555-2557

ที่ปรึกษาด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล สยามมิชลิน พ.ศ.2556-2558

Brand Manager ควอลิเทค อิควิปเม้นท์ พ.ศ.2556-2558

Campus and Recruitment manager สยามมิชลินกรุ๊ป พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

 • Work
  • QTE Group
 • Education
  • สวรรค์อนันต์วิทยา (ส.อ)
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ม.ช)
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) Sukhothai Thammathirat Open University
  • Ramkhamhaeng University