SODO 18

sport in 17 Đường số 3C, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam