Mạnh Cường

Project Manager, Social Media Manager, and Recruiter in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Back my campaign

Thành lập vào năm 2009,Tập Đoàn Mạnh Cường hiện là một trong các công ty năng lượng mặt trời hàng đầu tại Việt Nam.

Website: https://solargroup.com

Linkedin: https://linkedin.com/in/solarmcgroup/

Twitter: https://twitter.com/solarmcgroup