సామినేని శ్రీ హర్ష

Hyderabad, Andhra Pradesh

● maself : $ґї нaя$нa ● breathiη heart : 27 ● lukx : smart...kool ● status : siηgℓe ● weakηess : yea i do av 1!!buh em ηot goηa meηtioη it!!!! ● sigη : don't kηow

  • Work
    • Panzer Technologies Pvt. Ltd.
  • Education
    • triveni school kothagudem
    • ADAMS Engineering College