Sara Saleh

Saudi Arabia - Dammam

Girl , 13 y.o , love anime & manga & japan " i'm not otaku "