Thắng Vi

Designer, Software Engineer, and Project Manager

Read my blog

Bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra tiếp thị số là đam mê. Ngoài Marketing, mình quan tâm User Experience và Data-driven...Bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra tiếp thị số là đam mê. Ngoài Marketing, mình quan tâm User Experience và Data-driven...

Email: [email protected]

SĐT: 0977007352

Trang web:https://thangvi.com