Thêu lông mày Hàn Quốc đẹp. Thêu phun Hàn Quốc 2015

  • Work
    • Công ty Cơ khí và xây dựng POSCO E&C Việt Nam
  • Education
    • Học viện hành chính cơ sở phía Nam