Trần Công Chín

Treatment, Teaching, and Consultant in Linh Trung, Vietnam

Visit my website

Trần Công Chín sinh ngày 02 tháng 11 năm 1970 tại Hà Nội là một bác sĩ, tiến sĩ, giảng viên đại học với các công trình nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy, chữa bệnh lâu năm.