Trần Thế Danh

Director in 22 Thích Quảng Đức, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam

Visit my website

Tôi là Trần Thế Danh - CEO, tác giả bài viết trên website CakhiaTV, là người đam mê bóng đá và du lịch. Hy vọng được chia sẻ và kết nối cùng mọi người. #tranthedanh #thedanh #ceo_thedanh #tacgia_thedanh
Địa chỉ: 22 Thích Quảng Đức, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Phone: 0973286176
Website:
https://cakhiatv.de/author/thedanh/