Trần Thị Cẩm

Small Business Owner in Serangoon, Singapore

Read my blog

Xin chào, tôi là Trần Thị Cẩm đến từ Serangoon, Singapore. Tôi là một sinh viên y khoa. Tôi tin rằng hòa bình tâm thực sự là trong tôn giáo.