Nguyen Le Tuan Giang

Founder in 378/17A Xo Viet Nghe Tinh, Phuong 25, Quan Binh Thanh, Thanh pho Ho Chi Minh

Visit my website

Nguyễn Lê Tuấn Giang là founder cửa hàng thời trang quần áo trẻ em Giti Kids (https://gitikids.vn) tại TPHCM

  • Work
    • Giti Kids