గట్టుపల్లి ధర్మ వర్ధన్

Paris, France

 • Education
  • École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées
  • Vasireddy Venkatadri Institute of Technology
  • vvit
  • Vikas Junior College
  • Vignananda Balakuteer