we defi

Filmmaker, Photographer, and Editor in Hà Nội

Attend my event

Wedefi là hệ sinh thái tài chính phi tập trung của Wefinex được thành lập để phát triển cộng đồng tự do tài chính. Tại WeDeFi.cc người dùng có thể tạo thu nhập thụ động từ tài sản crypto của mình

Hà Nội

09034234323

wedefi