Pintiva issara

Editor in กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Pintiva issara

Editor in กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Read my blog

เรียบง่ายสมถะ สันโดษ ความเรียบง่ายไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตอันจำเป็นต้องพึงพาเทคโนโลยี หรือว่าจมปรักอยู่กับสิ่งไรแก่นสารเปรีบเสมือน"บัวพ้นน้ำ"หากเราใช้เทคโนโลยีมากเกินควรไม่เป็นผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง เพราะฉะนั้นจงหยุดและไตรตรองให้รอบครอบรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่างไว้ที่นี่ ทั้งเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งภาพถ่าย{แวดวงธรรมะและความผาสุขแห่งชีวิต}ชีวิตจะงามพร้อมสรรพต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการสะอาด - ส่วาง - สงบศีล - สมาธิ - ปัญญาและการค้นคว้าศึกษาแนวทางดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางพร้อมด้วยหลักธรรม - ไตรสิกขาเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นในการขับเคลือน นาวาชีวิต ให้พ้นวัฏจักรข้ามถึงฝั่งสู่แดนนนิพพาน

  • Work
    • other
  • Education
    • other